Tel./fax: 06 29 745 512
E-mail: printlista [kukac] gmail.com
Corvinstyle
Információk
Ízelítő munkáinkból

Étlap

 

Étlapok készítése. 

Hűtőmágnes készítése,

Roll Up ,Molinó,Ponyva,Banner, Tábla,Tapéta, Ablakfólia, Padlófólia , valamint kültéri és beltéri plakátok készítése , akár egy nap alatt

Szórólapok és egyéb kiadványok készítését rövid határídővel vállaljuk.

Könyv készítés , ragasztó kötés 250gr-350 gr-ig ,puha borítóval , kis példányszámban is, rövid határidővel

 

 

 

 

 

Hírlevél

Naprakész információkért iratkozzon fel hírlevelünkre!

Adatkezelési tájékoztató

Hasznos

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)            

1. Bevezető rendelkezések
Corvin Style Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérőén nem rendelkeznek.

2. Ajánlat és megrendelés, a szerződések tartalma
2.1. Megrendelő megrendelését írásbeli (levél, fax, E-mail) formában jogosult továbbítani Corvin Style Kft. részére. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a kért termék típusát, minőségét, méretét, mennyiségét, a kialkudott árakat és szállítási határidőt, illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális kívánságokat. A megrendelés elfogadásával kapcsolatban Corvin Style Kft. a megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül köteles nyilatkozni. A megrendelésben megjelölt termék, szolgáltatás tekintetében Corvin Style Kft. szállítási kötelezettsége kizárólag akkor áll be, ha a megrendelést írásban visszaigazolja.


2.2. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő szerződések tartalmának a megrendelésben és az azonos tartalmú visszaigazolásban foglaltakat, valamint, ha a felek másként nem rendelkeznek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell tekinteni.

3. Megrendelői árak és kedvezmények
3.1. Corvin Style Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleit, vásárlási szokásaik és/vagy a vásárlási érték figyelembevételével különböző kedvezményekben részesítse. A kedvezményes árat, ingyenes kiszállítást, ill. fizetési könnyítéseket felek kötelesek az árajánlatban/ visszaigazolásban, vagy egyéb módon írásban rögzíteni.

 

4. Ellenérték
4.1. A Corvin Style Kft. ajánlataiban, visszaigazolásaiban, számláiban stb. feltüntetett ellenértéket a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli, melyet az ellenértéken felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni.


4.2. Az ajánlati ár és a számlázott ár egyaránt nettó egységár, 1 db, vagy 1 más egységnyi termékre vonatkozóan. Corvin Style Kft. megadott árai az adott árunak megfelelő szokásos csomagolási költségeket tartalmazzák.

 

5. Fizetések
5.1. A Corvin Style Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét Megrendelő első igénybejelentésére adott első árajánlata, vagy megrendelés visszaigazolása során köteles közölni.


5.2. Késedelmes fizetés esetén Corvin Style Kft. a késedelem idején érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegét számítja fel késedelmi kamatként.
A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

 

6. Rendelés törlése
6.1. Corvin Style Kft. csak írásbeli formában fogad el rendeléstörlést.


6.2. Megrendelő köteles a Corvin Style Kft.-nél a rendeléstörlésig felmerült költségeket és az időközben elvégzett munka ellenértékét megtéríteni.

 

7. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások
7.1. Amennyiben Corvin Style Kft. a Megrendelő utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles Corvin Style Kft.-t mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.

 

8. Szállítás
8.1. A Megrendelőt az áru szállításra kész állapotáról Corvin Style Kft. haladéktalanul értesíti. Az áru átadása - ellenkező értelmű írásos megállapodás hiányában - Corvin Style Kft. telephelyén történik.


8.2. Corvin Style Kft. az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt megtenni. Nem terheli felelősség a szállítási késedelemért, ha az külső erőhatalom hatása miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat és nyomdai adathordozókat (film, fájlok) nem, vagy nem megfelelő időben adja át. A késedelemről Corvin Style Kft. a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.


8.3. Amennyiben az áru elszállításának bármilyen késedelme várható, Megrendelő köteles erről Corvin Style Kft.-t haladéktalanul értesíteni.


8.4. Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott szállítási határidőt követő 3 napon belül, az annak szállításra kész állapotáról szóló tudomásszerzés ellenére nem veszi át, úgy Corvin Style Kft. jogosult a számlát kiállítani. Az ilyen termékek vonatkozásában a leszámlázástól kezdve a felelős őrzés szabályai az irányadóak. Az áru tárolásával vagy őrzésével kapcsolatban Corvin Style Kft.-nél
felmerülő költségeket Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben Megrendelő átvételi késedelme az 5 napot meghaladja, Corvin Style Kft. jogosult az adott szerződéstől elállni, az elállással kapcsolatos kárai megtérítését követelni.

 

9. Szavatosság és jótállás, kártérítés
9.1. Corvin Style Kft.-t a szállított termékekkel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szavatossági felelősség terheli.


9.2. Amennyiben a termék a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy Corvin Style Kft. a Megrendelő vagy megbízottja által átadott nyomdai adathordozók (filmek, fájlok), rajzok vagy minták hibájából, hiányosságából vagy hiányából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget.


9.3. Amennyiben a Corvin Style Kft. vállalja fel a nyomdatermékek tervezését, nyomtatást megelőző előkészítő műveleteit, csak a Megrendelő által jóváhagyott minta alapján nyomtatható a termék, ezért a kigyártás után nem fogadunk el a terméken észlelt, de a jóváhagyáskor nem észrevett hibát.
Azért felelősséget nem tudunk vállalni.


9.4. A termék előállításához felhasznált anyagok szavatossági hibájából eredő anyagi kárért Corvin Style Kft. kizárólag a termék értékének összegéig vállal felelősséget.


9.5. Corvin Style Kft. fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.

 

10. Az áru megvizsgálása, kifogások
10.1. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállított terméket, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok
számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, és a szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban Corvin Style Kft.-vel szemben bármilyen igényt érvényesítsen.


10.2. Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:

* Mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén Megrendelő a termék átvételét követő munkanap 15 óráig értesíti Corvin Style Kft.-t
* Minőségi kifogás esetén Megrendelő a termék átvételét követő 5 napon belül értesíti Corvin Style Kft.-t

A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni, és ahhoz csatolni kell a 10.1. pont előírásai szerint felvett jegyzőkönyvet.
Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.


10.3. Corvin Style Kft. mind minőségi, mind mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén - amennyiben a kifogás megalapozott - az árut kicseréli vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy az áru ellenértékét a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti Megrendelőnek.

 

11. A szerződés hatályba lépése, megszűnése
11.1. Corvin Style Kft. jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani:

* Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárást
kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.
* Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti
magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.
* Amennyiben részszállítások esetén a Megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.
* Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegest követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.
* Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít Corvin Style Kft.-vel szemben, amely Corvin Style Kft. hátrányos megítélését eredményezheti.


11.2. Amennyiben Corvin Style Kft. valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Megrendelőnek Corvin Style Kft.-vel szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

 

12. A szerződő felek közötti kapcsolattartás
12.1. Corvin Style Kft. kiköti, hogy a Megrendelővel létrejövő szerződéseket, lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásba kell foglalni, illetve írásban meg kell erősíteni (Amennyiben valamely közlés formájára a jelen ÁSZF kifejezett rendelkezést tartalmaz, az adott közlésre azt a rendelkezést kell alkalmazni.) A telefaxon és elektronikus formában (pl.: E-mail) elküldött
üzeneteket írásbeli üzenetnek kell tekinteni. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik félnek azonnal jeleznie kell a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

 

13. A jogvitákra vonatkozó kikötések
13.1. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére. Jogvita esetére felek a hatásköri szabályok figyelembe vételével kikötik a Pest Megyei Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

14. Egyéb rendelkezések
14.1. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

 

15. Az ÁSZF hatálya
15.1. Az ÁSZF jelen tartalommal 2012. 01. 14. napján lép hatályba.

 

Nyilatkozat
 

Üzleti
Magatartási Kódex 

2018 év


Üzleti tevékenységünket a legmagasabb etikai és jogi mértéknek megfelelően végezzük.
Nyitott, becsületes és tisztességes módon versenyzünk, betartva az üzleti tevékenységünkre
vonatkozó jogszabályokat – szó szerint és a szellemiségükben egyaránt.

Betartjuk az írásban és a szóban vállalt kötelezettségeinket, szerződéseket.
Ügyfeleinkkel, szállítóinkkal, dolgozóinkkal és versenytársainkkal mindenkor korrekt módon és lelkiismeretesen járunk el.
Üzletvitelünkben, jó szándékú és jóhiszemű magatartást tanúsítunk. 

Törekszünk ügyfeleink teljes elégedettségére, ezért munkánk során mindig ügyfeleink elképzelését a lehető legpontosabban figyelembe véve, és saját szakmai tudásunkat és tapasztalatunkat hozzátéve járunk el.

Tiszteletben tartjuk minden egyén azon általános jogát, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljék. A személyes adatok felhasználására vonatkozó összes alkalmazandó
jogszabályt betartjuk.

Vállalatunk szervezetrendszerét személyek alkotják, ennélfogva ezen személyek becsületessége és viselkedése képezi hírnevünk alapját.

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy biztonságos és egészséges munkakörnyezetet
biztosítsunk, valamint hogy környezeti szempontból felelős tagjai legyünk a társadalomnak.


Corvin Style Kft